Privacy

Inleiding

Omnimar neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@omnimar.nl

 

Wie is Omnimar?

Omnimar is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Arendstraat 4  6135 KT Sittard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 14128751.

Wanneer Omnimar uw persoonsgegevens verwerkt, is Omnimar de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Omnimar uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Omnimar persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Omnimar voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Omnimar worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, (Factuur)e-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, (Factuur)e-mailadres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten over het product
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Belgeschiedenis, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: E-mailadres, NAW-gegevens , Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
   

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beveiliging en fraudebestrijding cameratoezicht 
Gegevens: Bewakingsvideo
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Maatschappelijk belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgt Omnimar uw persoonsgegevens?

Omnimar heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 

Wat zijn uw rechten?


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Omnimar over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Omnimar. U kunt verzoeken dat Omnimar uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarde, het recht om Omnimar te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Omnimar of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Omnimar te verkrijgen. Omnimar zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking
In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over u genomen wordt, heeft u het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. U mag ons altijd uw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Omnimar u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Omnimar

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@omnimar.nl. Omnimar zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Omnimar een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Omnimar uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Omnimar. Het kan zijn dat Omnimar verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Omnimar kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Op basis van uw profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Omnimar voor u niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heeft u de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn uw rechten".

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Omnimar ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Omnimar worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Omnimar worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Omnimar uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@omnimar.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Omnimar uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@omnimar.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.